Фондация “ПРАВО И МЕДИИ” е организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ. Нашата мисия е развиване и утвърждаване на правото и законността в гражданското общество, образованието, науката и културата; развитие на правото, юридическите науки, закона, нормативната база в съвременната демократична държава и ролята на медиите; наблюдение върху дейността на изпълнителната, законодателната и съдебната власт и взаимодействието им с медиите; промотиране и разясняване ролята на медиите чрез различни форми на изразяване и възприемане, както и предизвикателствата пред съвременните дигитални медии; разширяване на ролята на медиите при налагане, спорове, конфликти, свързани с ценности, права и свободи на гражданите и обществото в България. Основни цели на Фондацията са:

  1. да представя и използва различни форми на медиите за развитие на правовата държава, отделните граждани и техните организационни форми;

  2. да подпомага, разяснява, издига разбирането, възприемането, използването на медиите в живота на хората, социалните структури, бизнеса, държавата и в др. сфери на обществения живот;

  3. да съдейства за развиването на хуманистично мислене и ясно разбиране и осъзнаване на процесите на общественото развитие чрез различните форми на държавната власт – изпълнителна, съдебна, законодателна и взаимовръзката с медиите;

  4. да разпространи прилагането на медиите в развитие на основните човешки ценности в съвременното общество, законността и справедливостта.

  5. да използва и насърчава използването на информационните, дигитални и комуникационни технологии като средство за допълнително развитие и обогатяване на правото в съвременния свят.

Елиза Николова е изпълнителен директор на фондация „ПРАВО и МЕДИИ“, управляващ съдружник в адвокатско съдружие „Николова, Калинов и Партньори” от 2005г. Има завършено висше образование по Право към УНСС /1996г./, магистърска степен по „Социално икономическа информация“ УНСС /1991г./ и Магистър по „...
Анелия Торошанова е председател на Управителния съвет на Фондация „Право и медии”, дългогодишен журналист в БНР. Завършила е специалност „Предучилищна педагогика” В СУ „Свети Климент Охридски”/1990 г./  и телевизионна журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския...
Захари Генов е юрист, работил е като юрисконсулт в общинска администрация, прокурор в Районна прокуратура –гр. Костинброд. От 1993г. е член на САК и работи като адвокат. Експерт е в областта на гражданското, трудовото, семейното и наказателното право.  Той е един от основателите на юридическото...

Професионална асоциация на медиаторите в България

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби

Българска ИДЛО алумни асоциация

Адвокатско съдружие „Николова, Калинов и Партньори“