Ас. д-р Стефан Радев е преподавател по Административно право и процес в Юридически факултет на УНСС от 2018г. Защитава дисертация на тема „Отговорност на държавата и общините за вреди, административноправни аспекти". Хон. преподавател по Административно право и процес в АВМР в периода 2012-2017г. и...
Д-р Гергана Йорданова – финансист, експерт по финансова сигурност, доктор по национална сигурност и отбрана с тема на дисертационния труд „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България“. Притежава бакалавърска и магистърска степени по финанси...
Доц. Таня Йосифова има над 20 години юридически стаж като преподавател по правни науки и практикуващ юрист, а от 12 години юридически стаж като хабилитиран преподавател по частноправни науки (гражданско, облигационно, вещно, търговско, семейно и наследствено право). От юни 2008 г. – досега е...
Магистър по право, доктор по конституционно право с дисертационен труд „Право на политическо сдружаване в Република България“. Научната и преподавателската му дейност започва от октомври 2006 г. като асистент по конституционно право в Академията на МВР. От май 2009 г. е асистент по конституционно...
Адвокат Огнян Варадинов е магистър по право, завършил Юридическия факултет на СУ „св. Климент Охридски” . От 1997 до 2011 г. е началник отдел „Правно – нормативно обслужване” при Комисия по търговия и защита на потребителите, а в периода 2010 – 2011г. е член на Комисия за защита на потребителите....
Елиза Николова е изпълнителен директор на фондация „ПРАВО и МЕДИИ“, управляващ съдружник в адвокатско съдружие „Николова, Калинов и Партньори” от 2005г. Има завършено висше образование по Право към УНСС /1996г./, магистърска степен по „Социално икономическа информация“ УНСС /1991г./ и Магистър по „...
Г-н Безлов работи по въпросите на престъпността в България. През последните 17 години като старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията той е автор на редица доклади и социологически изследвания. Г-н Безлов е един от основателите на виктимизационните изследвания в България и е...
Атанас Русев е старши анализатор към Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията. Той се присъединява към екипа на Центъра през 2010 г. и оттогава работи по редица изследователски проекти финансирани по Програма  „Превенция и борба  с престъпността“ , Фонд „Вътрешна сигурност -...
Захари Генов е юрист, завършил е Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ през 1980 г. Работил е в Главна диркеция за изграждане на София, бил е и началник отдел „Жилищно настаняване и оборотен фонд“, експерт в Министерство на строителството и благоустройството. Работил е и като прокурор...
Христиан Митев е народен представител в 44-то НС и заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Завършва право  в Бургаския свободен университет. През 2008-2009г. е юрисконсулт на Общински съвет - Бургасq, а през 2011г. е избран за общински съветник в Общински съвет - Бургас. През 2014г. е...
Цветомир Алексов експерт по киберсигурност в момента докторант към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики за сигурност“ в НБУ.  Разработвам дисертационен труд на тема: „Киберпространството като пети домейн. Държавно подкрепяни и самостоятелни хакерски групи....