Фондация “ПРАВО И МЕДИИ” се ангажира с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство Администратор на лични данни е: Фондация “ПРАВО И МЕДИИ”, ЕИК: 206106934, адрес: София, ул.Дамян Груев 5, ап.1, тел. 0899887788, office@lawandmedia.org.

От тази ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /накратко Информация/ ще разберете, защо и как “ПРАВО И МЕДИИ” обработва вашите лични данни, когато се записвате на курсове/обучения/семинари, провеждани от “ПРАВО И МЕДИИ” , вкл. и чрез www.lawandmedia.org.

При използването на интернет страниците www.lawandmedia.org  вие приематате политиката на поверителност на ПРАВО И МЕДИИ, включена в настоящата Информация.

Информацията се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Защо обработваме вашите данни?

 1. Ако сте подали заявление за обучение, участие в семинар, конференция и др., организирани от ПРАВО И МЕДИИ, вашите лични данни се събират за нуждите на ПРАВО И МЕДИИ във връзка с провежданите обучения – изготвяне на присъствени списъци, издаване на удостоверения/сертификати и др. документи във връзка с организирането, провеждането и приключването на курсове, семинари, обучения. Това позволява на ПРАВО И МЕДИИ да издава индивидуализиращи документи, удостоверяващи приключване на обучение, успешно положени изпити, удостоверения за участие, сертификати. Събраните данни се обработват, в случай че сте дали вашето съгласие да ви изпращаме периодично информация относно покани за участия в мероприятия, информация за конференции, обучения, семинари и др. формат на обучителни занимания, събития и материали, организирани или с участието на ПРАВО И МЕДИИ, или негови членове, както и на други български или международни организации. 

 1. Ако сте служител в ПРАВО И МЕДИИ или лице, с което ПРАВО И МЕДИИ е сключило граждански договор, данните Ви ще бъдат използвани за целите на администриране на трудовото (гражданското) правоотношение, включително, но не само: изплащане на заплати, допълнителни възнаграждения и бонуси, както и възнаграждения по граждански договор; отчетност и контрол върху извършената работа по трудов/граждански договор; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; управление на човешките ресурси и подобряване условията на труд, продължаващо обучение, специализация на служители и изпълнители на услуги; осигуряване на сигурност и контрол на достъпа; обработване и администриране на отпуски; обработване на здравни данни с цел администриране на болнични, трудови злополуки, осигуряване на специални условия за труд на хора с увреждания /ако възникне такава хипотеза/; администриране и планиране на бюджети; обработване на информация с цел съответствие със законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики.

 2. Ако сте лице, на което въз основа на пълномощно е възложено представителството във връзка изпълнението на определена задача или дейност от името на ПРАВО И МЕДИИ, данните Ви ще могат да бъдат обработвани за целите на възлагане на извършването на определена задача или дейност от името на ПРАВО И МЕДИИ и контрол на изпълнението, в това число, но не само: изготвяне /ако е необходимо и нотариалната заверка/ на пълномощното, неговото съхранение, представянето му пред трети лица при необходимост да се докаже представителната власт, оттеглянето му, правна защита по спорове във връзка със или произтичащи от упълномощаването.

 3. Ако сте член на ръководен орган на ПРАВО И МЕДИИ, вашите лични данни се използват от за целите на избора, вписването или освобождаването ви като член на ръководния орган, в това число, но не само: изготвяне, съхранение и в някои случаи предоставяне в Търговския регистър на декларации, спесимен, и други документи, свързани с избора ви в ръководните органи, изисквани от приложимото законодателство; изготвяне и съхранение на протоколи от заседанията на ръководните органи и др. Правните основания, на които ПРАВО И МЕДИИ обработва Вашите данни са за спазване на законови разпоредби на Търговския закон, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за счетоводството, данъчното и осигурително законодателство и други нормативни актове, предвиждащи задължения за ПРАВО И МЕДИИ.

 4. Ако Вие сте контрагент или представител на контрагент на ПРАВО И МЕДИИ по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи с дружеството договор, Вашите данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на договора, вкл. съдебна защита и събиране на вземанията по него. Правните основания, на които ПРАВО И МЕДИИ обработва Вашите данни са за изпълнение на договора, по който Вие или представляваното от Вас юридическо лице е страна; за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора; легитимен интерес, например, във връзка с правни претенции по договора или събиране на вземанията по него.

 1. Ако Вие сте представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на ПРАВО И МЕДИИ, ние ще използваме предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяването на проверката, изпълнението или обжалването на съставените в хода на или в резултат на проверката актове, в това число за организиране на проверката и осигуряване на достъп на проверяващите; участие в съставянето на протокола от проверката или съответния акт, с който тя приключва; осъществяване на контакт с Вас във връзка с организиране на проверката или изпълнение на дадени указания; оспорване или обжалване на актове/документи, съставени в хода на или в резултат на проверката.

 1. Вашите лични данни се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели. Правните основания, на които ПРАВО И МЕДИИ обработва Вашите данни са приложимите процесуални норми от законодателството.

 

Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме в зависимост от законовите изисквания може да включват: име, адрес, електронна поща, телефонен номер, ЕГН /за издаване на сертификати за обучения и за издаване на фактури на ФЛ/.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме вашите лични данни само, докато това е необходимо за предоставянето на услугите от ПРАВО И МЕДИИ и при спазванe на действащите нормативни актове в Република България.

Всеки потребител на ПРАВО И МЕДИИ има право на достъп до събраните негови лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването. Искането следва да се направи чрез писмено известие до ПРАВО И МЕДИИ на адрес: гр. София, ул. Дамян Груев№5, ет.1 или на office@lawandmedia.org. Ние ще положим необходимите усилия да обрабтим вашата заявка в срок от 30 дни.

С кого можем да споделяме вашите лични данни?

ПРАВО И МЕДИИ зачита и пази поверителността на вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ПРАВО И МЕДИИ да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Държавни и общински органи и институции: В изпълнение на своите законови задължения, ПРАВО И МЕДИИ може да бъде задължено да разкрие лични данни на лица, чиито данни обработва. Това разкриване може да е наложено от законово задължение /напр. по трудовото, данъчното, осигурителното и др. законодателство/, както и да е в отговор на изрично указание или искане на държавни или общински органи или институции във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените им функции или при инициирана проверка, ревизия, жалба и др. Възможно е също разкриването да е основано на легитимен интерес на ПРАВО И МЕДИИ, например, когато за вписване на определено обстоятелство в Търговския регистър или друг регистър или за доказването на определено обстоятелство се изисква предоставянето на лични данни, или на документ, съдържащ лични данни. Във всички случаи, при разкриване на лични данни на държавни и общински органи и институции ще се стремим да им съдействаме, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на засегнатите физически лица, доколкото това е възможно.

 • Органи на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси/, вещи лица, назначени от съда. Подобно разкриване е възможно да възникне най-вече във връзка с дела, по които ПРАВО И МЕДИИ е страна, събиране на вземания по неизпълнени договори или оформяне на документи и сделки, които изискват нотариална форма или заверка. Възможно е такова разкриване да бъде изискано и от орган на съдебната власт във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените му функции или да е необходимо за изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.

 • Счетоводители – за целите на съставяне на финансови отчети и текущо водене на счетоводството.

 • Банки. За изплащане на дължимите възнаграждения или суми, дължими по договор или на друго основание, ПРАВО И МЕДИИ може да разкрие пред обслужващата банка информацията, необходима за осъществяване на плащането. Също така е възможно, във връзка с ползване на банкова услуга от ПРАВО И МЕДИИ, банките да поискат данни за лицата, управляващи и представляващи ПРАВО И МЕДИИ или техните пълномощници, извършващи действия пред съответната банка от името на ПРАВО И МЕДИИ.

 • Доставчици на услуги. Когато използваме доставчици на услуги, например: юристи, услуги, свързани с определяне, образуване и изплащане на работни заплати, счетоводители, специалисти по информационни технологии, услуги по архивиране, оперативна поддръжка на дейността ни, лица, които изготвят сертификати или осъществяват комуникация с членовете или обучените от ПРАВО И МЕДИИ лица, е възможно ПРАВО И МЕДИИ да разкрие или предостави на трето лицевашите лични данни. Предоставянето на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това, след изрично определени граници на целите за обработването им и при ангажимент, поет от получателите на данните за осигуряване на достатъчно ниво на защитата.

 • Договорни партньори. В договори и свързани с тях документи се посочват имената на представляващия дружеството, а когато е представляван от пълномощник – и тези на съответното упълномощено лице. В определени случаи се посочва и лице за контакт.

Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от “ПРАВО И МЕДИИ”:

 1. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;

 2. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

 3. право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

 4. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 5. право на преносимост на данните - в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

 6. право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;

 7. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

 8. право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие

 9. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Жалба или сигнал, във връзка с обработването на вашите лични данни, можете да подадете и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

В “ПРАВО И МЕДИИ” не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

“ПРАВО И МЕДИИ” не предават личните данни в трети държави или международни организации.

Значение на предоставените личните данни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да отеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.

За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

По всякакви въпроси, свързани с горните права, както и за изпращане на възражения срещу използването на вашите лични данни, може да се обърнете към нас, като използвате нашата електронна пощаoffice@lawandmedia.org.

Утвърдил:

Елиза Николова изп.директор

Политика за използване на бисквитките

Какво представляват бисквитките:
Бисквитката е обикновен текстов файл, който се записва във Вашия компютър или мобилно устройство от сървъра на уеб сайт. Само този сървър ще може да изтегли или да прочете съдържанието на тази бисквитка.
Всяка бисквитка е уникална за Вашия уеб браузър. Тя ще съдържа анонимна информация, като например уникален идентификатор, името на сайта и някои числа. Тя позволява на уеб сайта да запаметява различни неща, като например Вашите предпочитания.
Бисквитките могат да бъдат зададени от уеб сайта, който посещавате (те са известни като „собствени бисквитки“), или могат да бъдат зададени от други сайтове, които управляват съдържанието на страницата, която разглеждате („бисквитки на трети лица“).
Разрешаване/забраняване на бисквитките:
Можете да предотвратите записване на бисквитки във Вашето устройство, като настроите браузъра си да не ги приема. Моля, имайте предвид, че за повечето браузъри приемането на бисквитки е настройка по подразбиране.
В допълнение, можете по всяко време да изтривате бисквитките, съхранявани във Вашето устройство. Инструкции как да го направите могат да бъдат намерени в ръководството за вашия браузър или устройство.
Какви бисквитки използва нашият сайт:
Нашият сайт използва бисквитките на Google Analytics, които са предназначени за събиране на информация относно разглеждано съдържание и потребителс